Menu

Handelsbetingelser

1. Generel

1.1 I det følgende omtales Kendskab ApS som ”Kendskab” og den til hvem Kendskab skal præstere en ydelse mod betaling, for ”Kunden”, eller samlet som ”Parterne”.”. Nærværende Generelle Betingelser omtales i det følgende som ”Betingelserne”.

1.2 Enhver mellem Kendskab og Kunden individuelt indgået aftale hvor Kendskab for Kunden skal præstere en ydelse mod betaling omtales i det følgende som ”Aftalen”. Dette gælder uanset om der måtte være tale om en eller flere aftaler.

1.3 Er der modstrid mellem Betingelserne og Aftalen, har vilkårene i Aftalen forrang. Betingelserne kan i øvrigt kun fraviges ved skriftlig aftale Parterne imellem.

1.4 Kendskab forbeholder sig til enhver tid retten til at tilføje og ændre i nedenstående handelsbetingelser. Gældende version vil til altid være tilgængelig for Kunden på Kendskabs hjemmeside.

1.5 Kendskab er i tilfælde af salg, fusion eller anden overdragelse af hele eller dele af Kendskabs forretning berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til betingelserne og aftalen til tredjemand uden indhentning af Kundens samtykke.

1.6 Ethvert salg fra Kendskab ApS (i det følgende benævnt “Kendskab”) sker i henhold til nedenstående generelle handelsbetingelser, der er bindende for alle aftaler mellem Parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Kunden, medmindre andet udtrykkeligt fremgår ved udtrykkelig skriftlig aftale herom mellem Parterne.

2. Aftaleindgåelse

2.1 Alle aftaler skal mundtligt eller skriftligt accepteres af Kunden. Tilbud afsendt fra Kendskab er ikke bindende, med mindre andet udtrykkeligt er tilkendegivet i tilbuddet og accept er afgivet indenfor den i tilbuddet angivet tidsfrist. Kendskab er kun forpligtet af tilbud eller ordrer, når sådanne er bekræftet af Kendskab ved afsendelse af ordrebekræftelse til Kunden. Kendskab er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Kundens kundskab, at tilbagekalde de af Kendskab fremsendte tilbud.

2.2 Såfremt Aftalen er indgået mundtligt, sender Kendskab en ordrebekræftelse til Kunden. Eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold eller omfang, skal omgående meddeles overfor Kendskab, idet aftalen i modsat fald anses for indgået på de vilkår og betingelser, som fremgår af ordrebekræftelsen.

3. Opsigelse

3.1 Medmindre andet er aftalt, indgås aftaler som en enkelt eller løbende ydelse. Løbende ydelser kan opsiges med varsel på løbende måned + 30 dage. Enkelt ydelser udløber når ydelsen er leveret og kan ikke opsiges før.

3.2 I tilfælde af opsigelse eller ophævelse af aftalen, vil Kendskab lade Google Ads-konto og Facebook-konto mv. kører uændret videre uden at pause aktiviteterne, medmindre Kunden forud for opsigelsen henholdsvis ophævelsen har instrueret Kendskab i andet.

4. Ydelsen

4.1 Det er nærmere beskrevet i Aftalen, hvilke opgaver Kendskab skal løse for Kunden. Der vil i Aftalen blive sondret mellem enkelt og løbende ydelser. Kendskab forpligter sig til, at levere en almindelig god rådgivningsydelse. Omfanget af Rådgivnings- og/eller optimeringsindsatsen varierer fra sag til sag og skal vurderes i forhold til den pris, som er aftalt med Kunden samt det tidsforbrug der er aftalt med Kunden.

4.2 Såfremt udført arbejde ikke er beskrevet i Aftalen faktureres dette særskilt, og som udgangspunkt efter medgået tid.

4.3 Kendskab indestår ikke for og giver ikke Kunden nogen garanti for at Ydelsen leveret af Kendskab resulterer i et bestemt resultat, herunder garanterer eller stiller Kendskab ikke sikkerhed for forbedret placering, rating, synlighed eller lignende.

5. Levering og forsinkelse

5.1 Alle leverancer fra Kendskab leveres hurtigst muligt og inden for rimelig tid. Kendskab har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre partnerne har aftalt andet.

5.2 Kendskab er ikke ansvarlig for noget driftstab, indtjeningstab eller andre indirekte tab som følge af eventuel forsinkelse med leveringen. Skulle Kendskabs ifalde et eventuelt erstatningsansvar for forsinkelser, kan sådan ikke overstige et beløb, der svarer til 50 % af det fakturerede beløb for den pågældende forsinket ydelse.

5.3 Kendskab forbeholder sig ret til at anvende underleverandører til opfyldelse af sine forpligtelser overfor Kunden.

6. Priser

6.1 Alle priser er ekskl. moms. Kendskab forbeholder sig retten til at ændre enhver oplyst pris vedrørende løbende ydelser samt Kendskab normale timepris, med 30 dages varsel med mindre andet er udtrykkeligt anført.

6.2 Priserne i tilbuddet er gældende og faste for arbejdets udførelse, med mindre forhold hos Kunden eller materiale leveret af Kunden er forsinket, ikke tilstrækkeligt, uegnet eller mangelfuldt. I så fald er Kendskab berettiget til at fakturere kunden for evt. merudgift hos Kendskab, til normal timepris. Rekvirerer Kunden rettelser eller ændringer i den udførte kampagne faktureres dette til normal timepris.

6.3 Derudover er Kendskab berettiget til at opkræve opstartspriser ved aftalens indgåelse. Sådan vil fremgå af tilbud samt ordrebekræftelse.

7. Kørsel og møder

7.1 Kendskab fakturerer Kunden for kørsel i forbindelse med udførelse af opgaven i henhold til statens højeste takst for kørsel, Kørselsgodtgørelse. Ligeledes er Kendskab berettiget til at fakturere Kunden for tid brugt på møder, af enhver art, i forbindelse med udførelse af ydelsen.

8. Udgifter

8.1 Kendskab er berettiget til at fakturere kunden for udgifter, som er forbundet med udførelsen af ydelsen, til kostpris.

9. Betalingsbetingelser

9.1 Medmindre andet er anført, vil betaling skulle ske senest 8 dage regnet fra faktureringsdatoen.

9.2 Kendskab fakturer månedsvis bagud.

9.2 Betaler Kunden ikke købesummen i rette tid, har Kendskab ret til renter af det forfaldne beløb på 1% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato til betalingen sker. Kendskab er ved forsinket betaling desuden berettiget til at opkræve et kompensationsbeløb på 310 kr.

9.3 Hvis Kunden undlader at betale en forfalden faktura senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betalingen fra Kendskab, har Kendskab ud over renter og kompensationsbeløbet, ret til at ophæve aftalen for den del af opgaven som endnu ikke er leveret til Kunden, eller kræve forudbetaling herfor.

9.4 Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende leverede ydelser, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af Parternes aftale. Kunden er ikke berettiget til at modregne, medmindre kravet er skriftligt anerkendt af Kendskab.

9.5 Ved betalingsmisligholdelse er Kendskab berettiget til at kræve Kendskabs omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumtakster.

10. Ansvar for mangler

10.1 I det omfang det er muligt, er Kunden forpligtet til at undersøge og kontrollere de leverede ydelser straks ved modtagelsen.

10.2 Kunden skal give skriftlig meddelelse om påståede mangler ved de leverede ydelser direkte til Kendskab uden ugrundet ophold efter, at manglerne er eller burde have været opdaget af Kunden. Alle reklamationer og krav fra Kundens side skal fremsættes skriftligt overfor Kendskab og vedlægges behørig dokumentation. Er en reklamation ikke modtaget senest 30 dage efter levering, kan Kunden ikke længere påberåbe sig mangler ved den leverede ydelse.

10.3 Kendskab er ansvarsfri i relation til de leverede ydelser i det omfang Kunden uden samtykke eller aftale i øvrigt med Kendskab af egen drift har foretaget ændringer eller tilføjelser til det af Kendskab udført arbejde, medmindre Kunden dokumenterer, at sådanne ændringer eller tilføjelser ikke har haft indflydelse på det af Kendskab leverede arbejdes funktionalitet/anvendelighed.

10.4 Kendskabs ansvar overfor Kunden kan, uanset hvilken grund eller forhold det udspringer af, ikke overstige 50% af købesummen for Aftalen, som Kendskab har faktureret til Kunden. Såfremt Kunden har købt løbende ydelse, kan Kunden alene kræve tilbagebetaling for én måned. Yderligere krav kan ikke gøres gældende. Særligt bemærkes, at Kendskab ikke påtager sig noget ansvar for driftstab, salg, fortjeneste, tid, goodwill, tab af data, mistet avance eller andet indirekte økonomisk konsekvenstab.

10.5 Kendskab er til enhver tid uden ansvar for Googles og Facebooks eventuelle ekskludering af, men ikke begrænset til, website, kampagne eller effekt af en kampagne.

10.6 Kendskab forbeholder sig ret til, at fakturaer alle ekstra omkostninger der er opstået, i forbindelse med dialog med virksomheder som, men ikke begrænset til, Google og Facebook omkring godkendelse af kampagnen, ændringer lavet til kampagne, website eller lignende aktiviteter, som følge af krav fra virksomhederne mv. Kunden kan ikke kræve godtgørelse for arbejde udført af Kendskab såfremt ydelsen ikke opnår den ønskede effekt eller suspenderes baseret på, men ikke begrænset til, Google’ og Facebooks politikker og regler eller andre vilkår udenfor Kendskabs kontrol.

11. Ansvar

11.1 Kendskab er alene erstatningspligtig for produktansvar efter Dansk rets almindelige regler om Produktansvar.

11.2 Uanset det netop nævnte påtager Kendskab sig intet  ansvar for driftstab, tabt avance, tabt goodwill eller andet indirekte tab.

11.3 Kunden er forpligtet til selv, at sikre lovligheden af anvendte markedsføringstiltag. Kendskab påtager sig alene en udførende funktion ved udførelse af opgaven, men påtager sig intet ansvar for lovligheden af sådanne.

11.4 Såfremt Kendskab anvender et søgeord eller tekst i kundens købte ydelse, der udgør et forretningskendetegn eller er i strid med markedsføringsloven, eller anvender et søgeord eller tekst der på anden måde krænker en tredjemands immaterielle rettigheder, kan Kendskab ikke gøres erstatningsansvarlig herfor.

11.5 I det omfang Kendskab måtte blive mødt med påstand om det leveredes krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder, skal Kunden skadesløsholde Kendskab. Ethvert krav rejst mod kunden fra tredjemand er dermed Kendskab uvedkommende.

11.6 Kendskab er tillige berettiget til uden videre varsel og uden tilbagebetalingspligt at ændre eller afbryde kampagner, som er i strid med god markedsføringsskik, redelig handlemåde eller tredjemands immaterielle rettigheder.

12. Force majeure

12.1 Kendskab er ikke forpligtet i henhold til den indgåede aftale, såfremt der efter Kendskabs afgivelse af ordrebekræftelse opstår leveringshindringer, som Kendskab ikke bærer ansvaret for.

12.2 Kendskab er ikke erstatningspligtig eller ansvarlig for manglende opfyldelse af Kendskabs forpligtelser, såfremt Kendskab kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for Kendskabs kontrol såsom, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, forsinket eller mangelfuld levering fra underleverandører, hackerangreb, servernedbrud, nedbrud af elektricitet, nedbrud af internetforbindelse og anden force majeure, herunder politiske forhold. I så fald er Kendskab berettiget til, uden ansvar, at forlænge leveringstiden tilsvarende. Så snart hindringen er ophørt, er hver af Parterne forpligtet ifølge aftalen. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af Parterne til at ophæve aftalen.

12.3 Tilsvarende er Kendskab berettiget til, uden ansvar, at annullere indgåede aftaler, såfremt det viser sig umuligt at opfylde disse inden for en rimelig tid på grund af ovenstående forhold.

13. Immaterielle rettigheder og databeskyttelse

13.1 Eventuelle ophavsrettigheder samt andre immaterielle rettigheder vedrørende de leverede ydelser tilhører i enhver henseende Kendskab. Det af Kendskab leverede, herunder rapporter, analyser mv. må ikke kopieres, reproduceres i elektronisk form, gøres tilgængelig for tredjemand, oversættes eller på anden måde videredistribueres uden Kendskabs udtrykkelige skriftlige samtykke. Det bemærkes, at Kendskab i forbindelse med ophør af samarbejde med Kunden ikke er forpligtet til at udlevere eller på anden måde anskueliggøre de links, der er blevet opbygget for Kunden eller andet materiale i øvrigt.

13.2 Kendskab er berettiget til at anvende Kundens navn samt udarbejde en kort beskrivelse af projektet som reference. Ønsker Kunden ikke at blive anvendt som reference eller har Kunden ønsker om specielt indhold eller lignende, skal sådan meddeles til Kendskab.

13.3 Oplysninger om Kunden vil blive opbevaret i overensstemmelse med gældende ret om databeskyttelse.

13.4 Kunden er ansvarlig for at al indhold, herunder tekster, billeder, musik og film overholder gældende immaterialretlig lovgivning, og dermed ikke krænker andres immaterielle rettigheder eller på anden måde krænker lovgivning. Kunden er forpligtet til at holde Kendskab skadesløs for ethvert krav, som Kendskab måtte blive mødt med i tilfælde af en immaterialretlig krænkelse, herunder erstatning, vederlag, godtgørelse sagsomkostninger mv.

14. Adgang til data mv.

14.1 Kunden giver Kendskab loginoplysninger til Kundens hjemmeside, Google Konto og hvad der ellers påkræves for at Kendskab har mulighed for at foretage de tiltag, der er nødvendige for at opfylde Aftalen. Loginoplysningerne skal fremsendes til Kendskab senest 8 dage efter ordrebekræftelsen er modtaget.

14.2 Der gives Kendskab fuld dispositionsret over Kundens kontier, som er påkrævet for at opfylde aftalen– heriblandt Google Ads og Facebook konti – hvilket medfører, at Kendskab er berettiget til at deaktivere adgangen for andre konkurrerende kundeadministratorer.

14.3 Kendskab er ikke ansvarlig over for Kunden for tab, mangler eller forsinkelse, såfremt der ikke er adgang til Kundens IT-system, søgemaskiner, digital infrastruktur eller lignende eller der på anden måde sker nedbrud i IT-systemer eller internetforbindelse.

14.4 Såfremt Kendskab får adgang til Kundens databaser indeholdende person eller kundeoplysninger vil separat Databehandleraftale blive udarbejdet mellem Parterne.

15. Misligholdelse

15.1 Såfremt Kunden væsentlig misligholder nærværende salgs- og leveringsbetingelser og misligholdelsen ikke er afhjulpet inden 14 dage efter at Kendskab har fremsendt påkravsskrivelse om at afhjælpe misligholdelsen, er Kendskab berettiget til, uden ugrundet ophold, at hæve aftalen.

Som væsentlig misligholdelse anses, men ikke udtømmende:

  •      Kundens manglende betaling
  •      Kundens ændring af loginoplysninger i aftaleperioden, jf. pkt. 13.1
  •      Øvrige hindringer, som kan tilregnes Kunden og som forhindrer Kendskab i at opfylde aftalen (købers fordringshavermora)

15.2 Hvis Kunden væsentlig misligholder ovenstående betingelser, er Kendskab, foruden at hæve aftalen, berettiget til at fakturere i overensstemmelse med, at aftalen var opfyldt og uden at eventuelle rabatter medregnes. For løbende ydelser med en bindingsperiode, indebærer ophævelsen, at Kendskab er berettiget til at fakturere for hele bindingsperioden, uagtet at bindingsperioden endnu ikke er udløbet.

16. Tavshedspligt og fortrolighed

16.1 Alle oplysninger, herunder Aftaler samt korrespondance herom, udvekslet mellem Kendskab og Kunden skal behandles fortroligt. Kendskab er dog berettiget til at videregive oplysninger til tredjemand, som er nødvendig for Kendskabs opfyldelse af sine aftaleforpligtelser.

17 Lovvalg og værneting

17.1 Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med aftaler mellem Parterne, skal så vidt muligt søges løst mellem Parterne i mindelighed. Såfremt en tvist ikke kan løses i mindelighed mellem Parterne afgøres denne i overensstemmelse med disse salgs- og leveringsbetingelser samt i øvrigt dansk rets almindelige regler, med undtagelse af de danske lovvalgsregler, ved retten i Viborg i første instans.

18. Mailservice

18.1 Er du kunde hos Kendskab ApS, vil du blive tilmeldt vores servicemail med løbende opdateringer, der vil være relevante iht. vores ydelser. Kunden kan til enhver tid afmelde disse servicemails ved at kontakte Kendskab ApS.

 

Ditte Marie Jensen

Her er en kendskaber. Det er Ditte

Client Manager

Mød hele holdet

Manifest

Vi er passionerede.

I Kendskab møder vi på arbejde, fordi vi brænder for at skabe værdi og bedre resultater for vores kunder. Hver eneste dag.

Vi er til lange forhold.

Vi vil skabe langtidsholdbare relationer med vores kunder og skabe sund og bæredygtig vækst for deres forretning. Nu og over tid.

Vi vil være lige begejstrede.

Vi vil samarbejde med kunder, som vil samarbejde med os – og som er glade for det. Hvis samarbejdet ikke fungerer, skal begge parter kunne opsige det NU. Derfor laver vi ingen bindende kontrakter eller tvivlsomme abonnementer.

It takes two to tango.

Vi vil samarbejde med dygtige, lydhøre kunder som har vilje og ressourcer til at vækste deres forretning, og som kan være agile samarbejdspartnere i processen – for de bedste resultater kommer af et samarbejde.

Vi er datadrevne, men...

Data er intet værd uden indsigt. Vi bruger den rigtige data til at stille de rigtige spørgsmål for at finde frem til svar og handlinger, der skaber de gode resultater og overskud på bundlinjen.

Vi tager det personligt.

Vi samarbejder med alvor, oprigtighed, transparens og ansvarlighed – for vi tager vores kunder og den tillid de viser os, personligt.

Vi taler lige ud af posen.

Vi vil ikke gemme os bag smarte forkortelser og gnidrede akronymer – vi vil kalde en spade for en spade. Og vi vil være ærlige – også når det ikke altid er bekvemt.

Vi overholder vores aftaler.

Både vores økonomiske aftaler og de deadlines vi i fællesskab sætter. Derfor får du ingen ubehagelige overraskelser og ekstraregninger med Kendskab.

Vi vil være de dygtigste.

Vi vil tænke fremad og opad og være nysgerrige nørder. Vi vil konstant lære nyt om online markedsføring og menneskers adfærd på nettet – helst før det sker – så vi kan holde os agile og knivskarpe.

Work smarter, not harder.

Vi vil arbejde smartere og benytte os af de nyeste teknologier, men vi vil styres af fornuft og holde os kundens strategi og mål for øje.

Vi vil være en arbejdsplads og en legeplads.

Vi jagter resultater og vil være de bedste til det vi gør – og vi vil have det godt og sjovt mens vi gør det. Vi vil arbejde i en flad struktur, med plads til kreativitet og innovation, hvor alle naturligt tager initiativ og ansvar i det daglige. Sådan bliver vi gladere og dygtigere Kendskabere.

Vi tror på forskellighed og specialisering.

Vi anerkender talent og dygtighed i alle mulige former og afskygninger og vi tror på at forskellighed er sundt. Vi dyrker vores forskelligheder for at blive et dygtigere team. Og så sætter vi pris på en udfordring, lærer af vores fejltagelser og fejrer vores sejre.

Lighedstegn 140

ET PERFEKT MATCH KAN OPSTÅ TILFÆLDIGT, MEN OFTEST OPSTÅR DET VED ET AKTIVT VALG.